Cel projektu

Energetyka nowoczesny kierunek przyjazny dla studentek i studentów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Inżynierowie energetycy różnych specjalności są dziś poszukiwani na rynku pracy, zarówno przez wielkie elektrownie i elektrociepłownie, jak i przez inne zakłady, gdzie istnieje potrzeba gospodarowania energią rozwiązywania problemów dotyczących jej oszczędzania oraz jej racjonalnego wykorzystania.

Aby zapewnić gospodarce dostateczną podaż wysoko cenionych i dobrze wynagradzanych inżynierów energetyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczyło Energetykę do kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy i objęło ją programem studiów zamawianych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu dotyczącego STUDIÓW ZAMAWIANYCH na kierunku ENERGETYKA, wybranego w drodze konkursu do realizacji na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej jest zwiększenie liczby absolwentów międzywydziałowego kierunku ENERGETYKA prowadzonego wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego oraz program stypendialny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przewidywany okres trwania to 5 lat , objęci nim zostaną studenci studiów I stopnia z rekrutacji w latach 2010 i 2011.

W projekcie jest respektowana zasada równych szans i możliwości rozwoju dla wszystkich studentów bez względu na płeć, niepełnosprawności itp.. Ponadto zostaną zapewnione warunki równego dostępu kobiet do zdobycia wykształcenia w zawodzie inżyniera energetyka oraz przyszłej pracy zawodowej w zakresie technologii energetycznych poprzez aktywne przełamywanie istniejących w tym zakresie barier.

 

Projekt nr POKL 04.01.02-00-050/10, pn. “Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku energetyka Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i program stypendialny" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków